نقشه مغزی

گرفتن نقشه مغزی (qEEG) با دستگاه لورتا نوروفیدبک

نقشه مغزی مبتنی بر تحلیل کمی و ریاضیاتی امواج مغز است که اطلاعات بسیار بیشتر و دقیق تری از کارکرد مغز نسبت به نوار مغزی معمول ارایه می دهد. با آنالیز دقیق و درست نقشه مغزی می توان الگوهای بدکارکردی مغز؛ شدت اختلال و حتی منبع مغزی اختلال را به خوبی شناسایی کرد.

در مرکز علوم اعصاب سایبر؛ تمامی نقشه های مغزی با استفاده از نرم افزار اورجینال نوروگاید محصول کشور آمریکا و توسط دکتر اسداله پور تحلیل و بررسی می شوند. تحلیل درست و دقیق نقشه مغزی بسیار مهم و حیاتی است چرا که تمامی درمان ها و پروتکل های درمانی درمانهای علوم اعصاب؛ بر پایه نقشه مغزی طراحی می شوند. از کاربردهای دیگر نقشه مغزی؛ پایش روند هر نوع درمان (لورتا؛ نوروفیدبک؛ بیوفیدبک؛ روان درمانی؛ تحریک الکتریکی مغز و دارو) و میزان پاسخ بیمار به درمان انجام شده است.