یادداشت ها و نظرات برخی مراجعین

نظرات برخی از مراجعین عزیز در خصوص تجربه مراجعه به مراکز درمانی علوم اعصاب و روانشناسی سایبر. این مراجعین اختلالات متنوعی داشته و نظرات خود را در خصوص درمان این اختلالات با استفاده از لورتا نوروفیدبک تحت نظر جناب آقای دکتر امین اسداله پور و تیم مجرب کادر درمانی مراکز سایبر عنوان کرده اند.