نوروفیدبک و بیوفیدبک

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک و نوروفیدبک مجموعه فناوری های مبتنی بر شرطی سازی عاملی هستند که می توان با آنها پاسخ های زیستی بدن را تغییر داد و اصلاح کرد. مثلا با اکترود بیوفیدبک HRV که مبتنی بر فعالیت و ضربان قلب است؛ می توان میزان ضربان و سرعت تغییر ضربان قلب در شرایط مختلف زندگی را تغییرداد و بهبود بخشید و بدین ترتیب اضطراب فرد را بهبود بخشید.

انواع بیوفیدبک

بیوفیدبک انواع مختلفی دارد که عبارتند از: بیوفیدبک EMG (الکترومیوگرافی مبتنی بر فعالیت ماهیچه ای)؛ بیوفیدبک HRV (تغییرپذیری ضربان قلب)؛ بیوفیدبک تنفسی (مبتنی بر تنفس دیافراگمی)؛ بیوفیدبک درجه حرارت بدن؛ بیوفیدبک SC (پاسخ گالوانیک پوست یا اندازه گیری تعریق پوست) و بیوفیدبک مبتنی بر امواج مغزی یا همان نوروفیدبک. تمامی انواع بیوفیدبک در مرکز سایبر راه اندازی شده است و بسته به نیاز مورد استفاده قرار می گیرند. بیوفیدبک ها به خصوص برای کار روی ورزشکاران و بهبود فعالیت حرفه ای آن ها بسیار موثر هستند.