ارتقاء عملکرد در کنکور و ورزش قهرمانی

ارتقای عملکرد در کنکور و ورزش قهرمانی

علاوه بر درمان اختلالات، از لورتا می توان برای افراد عادی و ارتقاء عملکرد در حیطه های مختلف و حساس استفاده کرد. در شرایط پرفشار و پر استرسی مانند کنکور و مسابقات ورزشی مانند المپیک، اضطراب به شدت افزایش و همزمان تمرکز به شدت کاهش می‌یابد. همین باعث افت عملکرد کلی فرد و شکست می شود .
لورتا تاثیری کاملا معکوس و مثبت دارد، به این صورت که اضطراب را کاهش می‌دهد و تمرکز را افزایش ،و در نهایت باعث ارتقای عملکرد کلی فرد و موفقیت می شود.