بازتوانی سکته های مغزی

بازتوانی سکته های مغزی

هدف نهایی در سکته های مغزی، رساندن فرد به جایی است که تا حد امکان، مستقلانه فعالیتهای خود را انجام دهد، به خصوص فعالیتها و مهارتهایی که به دلیل سکته از دست داده است یا دچار آسیب شده است. این امر از طریق تغییر و اصلاح فعالیت مناطق و شبکه های مغزی درگیر در سکته انجام می شود.

در مراکز علوم اعصاب سایبر، بر اساس گزارش بالینی و تصویربرداری های مغزی انجام شده، و نقشه مغزی، مکان یابی دقیقی از محل سکته انجام می شود. سپس پروتکل مخصوص هر فرد بر اساس محل ضایعه، طراحی می شود و در جلسات اعمال می شود. مجموع این فرآیند در کنار درمانهای دیگری مانند دارودرمانی، کاردرمانی و فیزیوتراپی، باعث بهبود سریع تر فرد، بازگشت و بازیابی سریع تر مهارتهای مغزی از دست رفته، افزایش کیفیت زندگی فرد و مراقبان، و در نهایت رسیدن هرچه بیشتر فرد به استقلال است.